พาณิชย์เรียกเก็บ AD ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมในอัตราร้อยละ 2.38-310.74

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศผลการพิจารณาการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ทั้งรีดร้อนและรีดเย็นที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และไม่เป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน ๕๐๘ มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ ๗๓๐๕.๓๑.๑๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๑๑.๑๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๑๑.๙๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๒๑.๐๐.๐๐๐ ๗๓๐๖.๔๐.๑๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๑๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๔๐.๒๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๒๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๔๐.๓๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๓๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๔๐.๙๐.๐๑๐ ๗๓๐๖.๔๐.๙๐.๐๒๐ ๗๓๐๖.๖๑.๐๐.๐๒๑ และ ๗๓๐๖.๖๑.๐๐.๐๒๒ รวม ๑๔ พิกัด ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี

 (ก) ร้อยละ ๑๑.๙๖ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก SeAH STEEL CORPORATION

 (ข) ร้อยละ ๕๑.๕๓ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น

(๒) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ ๑๔๕.๓๑ ของราคา ซ ีไอ เอฟ

(๓) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากไต้หวัน

 (ก) ร้อยละ ๑๒.๒๙ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก FROCH ENTERPRISE CO., LTD.

 (ข) ร้อยละ ๒.๓๘ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก YC INOX CO., LTD.

 (ค) ร้อยละ ๒๙.๐๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น

(๔) สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 (ก) ร้อยละ ๓๑๐.๗๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก SONHA INTERNATIONAL CORPORATION

 (ข) ร้อยละ ๓๑๐.๗๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น

 

ที่มา http://iiu.isit.or.th/th/news/Content-2024.aspx

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2563

งานมอบทุนการศึกษาเพียรอภิธรรม ครั้งที่ 17 ปี 2563

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.