TIMELINE

COTCO METAL WORKS เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน เป็นโรงงานผู้ผลิตท่อเหล็ก และศูนย์บริการแปรรูปเหล็กที่ครบวงจร ได้มาตรฐานสากล และมีโรงงานผลิตท่อเหล็กทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค จึงส่งผลให้มีการกระจายสินค้า และบริการที่ตรงเวลา ทำให้แผนการทำงานของลูกค้าที่สั่งเหล็กจาก COTCO METAL WORKS เป็นไปได้อย่างราบรื่น ตรงเวลา และยังได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสูงอีกด้วย ซึ่งเรายังมีการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการผลิตทุกขั้นตอน ให้เป็นโรงงานเหล็กที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

พ.ศ. 2562

โครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก

พ.ศ. 2562

โครงการกราจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวิฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก

พ.ศ. 2562

ร่วมพัฒนาโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย (กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%

พ.ศ. 2560

ISO 9002

พ.ศ. 2558

ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

พ.ศ. 2558

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่ผ่านเกณฑ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านลีนเพื่อสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2558

สถานที่ประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอยภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

พ.ศ. 2557

กิจกรรมการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10

พ.ศ. 2556

CSR-DIW For Beginner Award 2913 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

พ.ศ. 2549

ดำเนินการกิจกรรมด้านการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม รุ่นที่ 2

พ.ศ. 2549

กระทรวงอุตสาหกรรมออกให้เพื่อแสดงว่า ปรับภูมิทัศน์ของโรงงานให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2548

โล่กิจกรรมการพัฒนาในโครงการดีเด่น สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในโครงการ MDICP

พ.ศ. 2548

เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน รุ่นที่ 6

พ.ศ. 2547

ให้การสนับสนุนจัดการแข่งขันชกมวกชิงแชมป์โลก และการจัดงาน "ทุ่งครุเกษตรแฟร์ 47"

พ.ศ. 2547

สนับสนุนการปลูกป่า ตามโครงการการปลูกป่าถาวรเฉลืมพระเกียรติฯ

พ.ศ. 2546

สถานประกอบการที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศในการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

พ.ศ. 2545

สนันสนุบกิจกรรมสนามประลองยุทธ์ของศูนย์การกำลังสำรอง

พ.ศ. 2544

โรงงาน 5 ส สู่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อยและขนาดกลาง

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.