TH EN
หน้าหลัก > ตำแหน่งงาน

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด

COTCO METAL WORKS LIMITED

คำชี้แจ้งก่อนกรอกใบสมัคร :
ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนเสร็จแล้วให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแนบดังนี้ (วันนัดสัมภาษณ์)
  1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3รูป ถ่ายไม่เกิน 6เดือน
  2. สำเนาหลักฐานทางการศึกษาและใบแสดงรายละเอียดผลการศึกษา(พร้อมฉบับจริง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนามโนครัว
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. หลักฐานการผ่านงาน หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่สนุบสนุนในการสมัคร

ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกประการ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :
ตำแหน่งที่สมัคร :
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
เพศ : ชาย   หญิง

เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ ปี
เลขที่บัตรประชาชน
เขต/อำเภอ
เชื้อชาติ
สัญชาติ
จังหวัด
วันที่ออกบัตร
ศาสนา
ตำหนิ    
สถานที่เกิด
บัตรหมดอายุ
ส่วนสูง ซม.
น้ำหนัก  ซม.

สถานที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

เลขที่
ตรอก/ซอย
หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไปรษณีย์
โทร

สถานที่ปัจจุบัน

เลขที่
ตรอก/ซอย
หมู่ที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไปรษณีย์
โทร

สถานภาพทางครอบครัว

โสด สมรส หย่า
หม้าย แยกกันอยู่
ทะเบียนสมรสเลขที่

สถานภาพทางการทหาร

เกณฑ์ทหาร พ.ศ.   
ปลดทหารเมื่อ พ.ศ.
ผ่อนผัน/ยกเว้น ปี จับใบดำ

ชื่อ-นามสกุล สามี/ภรรยา
จำนวนบุตร
ชาย
หญิง
อาชีพ
แม่บ้าน
รับจ้าง
ข้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ (ระบุ)

สถานที่ทำงานชื่อหน่วยงาน
เลขที่
ซอย
ชื่อ-นามสกุล (บิดา)  
อาชีพ
อายุ
มีชีวิต
ถึงแก่กรรม
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน
ชื่อ-นามสกุล (มารดา)  
อาชีพ
อายุ
มีชีวิต
ถึงแก่กรรม
ที่อยู่
สถานที่ทำงาน
ข้าพเจ้ามีพี่-น้อง ร่วมมารดา คน
ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุ สถานที่ทำงาน/สถานศึกษา ตำแหน่ง

ประสบการณ์ในการการทำงาน (เริ่มต้นจากปัจจุบัน)

ผ่านการทำงานที่ บริษัท/หจก./หสน.

เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
วันที่เข้าเริ่มทำงาน

ลักษณะ/หน้าที่ ของงานที่ทำโดยสรุป

ตำแหน่งเริ่มแรก
อัตราเงินเดือนเริ่มแรก
ตำแหน่งปัจจุบัน
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน
ชื่อผู้บังคับบัญชา
ตำแหน่ง

บริษัทฯ สามารถสอบถามประวัติการทำงานของข้าพเจ้า

ได้ จาก โทรศัพท์
ไม่ได้เพราะ
เหตุผลในการลาออกจากงาน

ประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมา

ผ่านการทำงานที่ บริษัท/หจก./หสน.

เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
วันที่เข้าเริ่มทำงาน

ลักษณะ/หน้าที่ ของงานที่ทำโดยสรุป

ตำแหน่งเริ่มแรก
อัตราเงินเดือนเริ่มแรก
ตำแหน่งปัจจุบัน
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน
ชื่อผู้บังคับบัญชา
ตำแหน่ง
/

บริษัทฯ สามารถสอบถามประวัติการทำงานของข้าพเจ้า

ได้ จาก โทรศัพท์
ไม่ได้เพราะ
เหตุผลในการลาออกจากงาน

ผ่านการทำงานที่ บริษัท/หจก./หสน.

เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล
เขต/อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
วันที่เข้าเริ่มทำงาน

ลักษณะ/หน้าที่ ของงานที่ทำโดยสรุป

ตำแหน่งเริ่มแรก
อัตราเงินเดือนเริ่มแรก
ตำแหน่งปัจจุบัน
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน
ชื่อผู้บังคับบัญชา
ตำแหน่ง
/

บริษัทฯ สามารถสอบถามประวัติการทำงานของข้าพเจ้า

ได้ จาก โทรศัพท์
ไม่ได้เพราะ
เหตุผลในการลาออกจากงาน

ประวัติการศึกษา

ระดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด/ประเทศ วุฒิการศึกษา วิชาเอก ปีที่สำเร็จ

การสมาคม/ชมรม

ชื่อสมาคม/ชมรมที่เป็นสมาชิกในปัจจุบัน โทรศัพท์ ตำแหน่ง/กิจกรรมที่ทำ

การฝึกอบรม/ฝึกงาน/การสัมมนา

ปี พ.ศ. ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน ระยะเวลา

ความสามารถพิเศษ

ภาษาต่างประเทศ
ระบุ ดี พอใช้ น้อย พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์
พูด อ่าน เขียน ภาษา นาทีละ ประเภท รุ่น
ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ
งานอดิเรก

ประเภทของรถที่ขับขี่ได้

รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถบรรทุก
อื่นๆ

ประเภทที่มีรถเป็นของตนเอง

รถยนต์
รถจักรยานยนต์

ใบอนุญาตขับขี่

รถยนต์ส่วนบุคคล
เลขที่
วันอนุญาติ
หมดอายุ
รถจักรยานยนต์
เลขที่
วันอนุญาติ
หมดอายุ
รถบรรทุก
เลขที่
วันอนุญาติ
หมดอายุ
รถอื่นๆ
เลขที่
วันอนุญาติ
หมดอายุ
ประเภทงานที่ท่านสนใจ :
ข้าพเจ้าพร้อมจะเริ่มงาน วันที่
เดือน
พ.ศ.

ข้าพเจ้ายื่นใบสมัครโดยการแนะนำของ  
ความสัมพันธ์
บุคคลในบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้ารู้จักคุ้นเคย
ความสัมพันธ์
ท่านเคยเป็นผู้ต้องหาหรือคำพิพากษาในคดีอาญาหรือไม่ ไม่เคย เคย
ด้วยคดี
ท่านเคยล้มป่วยในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ ไม่เคย เคย
ด้วยคดี
ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ ที่อยู่ที่ทำงาน โทรศัพท์ ตำแหน่ง

ผู้รับรองความประพฤติของข้าพเจ้าชื่อ
ความสัมพันธ์
ที่อยู่
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความทั้งหมดในใบสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ หากมีข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้า ยินยอมรัว่า การว่าจ้างที่ตกลงเป็ยโมฆะหรือเป็นผลให้บริษัทฯ ยกเลิกการจ้างงานของข้าพเจ้าโดยไม่รับค่าชดเชยและไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อผู้สมัคร
วันที่/เดือน/พ.ศ.
เฉพาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพย์กรบุคคล
( )