TH EN
หน้าหลัก > ตำแหน่งงาน

พนักงานขายต่างจังหวัด 1 อัตรา

ลักษณะงาน
1. เดินทางเข้าพบลูกค้าตามจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศไทย
2. ติดต่อ และนำบริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ลูกค้ารับทราบ
3. สรุปการขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย และติดตามงานหลังการขาย
4. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 
5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
6. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี ปละจัดทำราบงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
7. บริหารเป้าการขายส่วนบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สำรวจและวิเคราะห์ พร้อมทำรายงานภาวการณ์แข่งขัน และสภาพตลาดโดยทั่วไปได้
9. เสนอแนะและให้ความเห็นในการปรับปรุงนโยบายและการดำเนินงานขายให้สอดคล้องกับภาวการณ์แข่งขันในตลาดได้

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง
2. วุฒิขั้นต่ำ ปวช./ปวส.
3. มียานพาหนะส่วนตัวที่สามารถใช้เดินทางต่างจังหวัดได้
4. สามารถเดินทางปฏิบัติงานในต่างจังหวัดตามที่บริษัทกำหนดให้ได้
5. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมหรือประสบการณ์ด้านการขายวัสดุก่อสร้างหรือมีประสบการณ์ด้านการขายต่างจังหวัดมาก่อน อย่างน้อย 3-5 ปี
6. มีตวามสามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
7. อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี