บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด

COTCO METAL WORKS LIMITED
คำชี้แจ้งก่อนกรอกใบสมัคร : ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนเสร็จแล้วให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแนบดังนี้ (วันนัดสัมภาษณ์)
  1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3รูป ถ่ายไม่เกิน 6เดือน
  2. สำเนาหลักฐานทางการศึกษาและใบแสดงรายละเอียดผลการศึกษา(พร้อมฉบับจริง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนามโนครัว
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. หลักฐานการผ่านงาน หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่สนุบสนุนในการสมัคร

ลักษณะงาน

1. ส่งเสริมการตลาดและการขาย และภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
2. ดูแล พัฒนาสร้างสรรค์งานในSocial Networkสร้าง Branding 
3. ออกแบบ Graphic Design สำหรับโฆษณาผ่านทาง Facebook และ Web Site 
4. ดูแลเว็บไซต์ และ ปรับปรุงอัพเดต ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
5. คิดวิเคราะห์วางแผนด้านการตลาด ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. จัดทำรายงานสรุปการทำงานของออนไลน์

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ ไอที คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณในงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี 
3. มีประสบการณในงาน Online Marketing และ E-commerce มาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี 
4. ชอบงานทางด้านการตลาดออนไลน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Photoshop, Illustrator อื่นๆ 
6. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤกษได้ดี 
7. หากมีความรู้เรื่องอุตสาหกรรมเหล็กหรือวัสดุก่อสร้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

1. ส่งเสริมการตลาดและการขาย และภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
2. ดูแล พัฒนาสร้างสรรค์งานในSocial Networkสร้าง Branding 
3. ออกแบบ Graphic Design สำหรับโฆษณาผ่านทาง Facebook และ Web Site 
4. ดูแลเว็บไซต์ และ ปรับปรุงอัพเดต ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
5. คิดวิเคราะห์วางแผนด้านการตลาด ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. จัดทำรายงานสรุปการทำงานของออนไลน์

คุณสมบัติ

1. ชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี 2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ ไอที คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณในงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี 
3. มีประสบการณในงาน Online Marketing และ E-commerce มาไม่น้อยกว่า 3-5 ปี 
4. ชอบงานทางด้านการตลาดออนไลน์ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Photoshop, Illustrator อื่นๆ 
6. สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤกษได้ดี 
7. หากมีความรู้เรื่องอุตสาหกรรมเหล็กหรือวัสดุก่อสร้าง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ