คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม

กรรมการ / CEO


Device

ชื่อ : คุณวรพจน์  เพียรอภิธรรม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี  Business Administration Dalton State College

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 182/2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ)

- 14.48

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องชายของนางกัณฐิญา ตันติปิฎก
- เป็นสามีของนางธัญยพร เพียรอภิธรรม
- เป็นบิดาของนางสาวกุลจิรา เพียรอภิธรรม

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
2535 -  ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกรรมการบริษัท บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2528 -  ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด ผลิตหนังเทียมและแผ่นพลาสติกส์
2539 -  2558 กรรมการบริษัท บริษัท คอทโก้-เอสวี อีสเทอร์นสตีล ไพพ์ (ปัจจุบันคือ บริษัท ต.ชำนาญกิจ จำกัด) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์