ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ


Device

ชื่อ : ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
อายุ : 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีราสมูส ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีราสมูส ประเทศเนเธอร์แลนด์
  • ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีราสมูส ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประวัติการอบรบ

  • หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 18/2545
  • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 2/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2562 - ปัจจุบัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานราชการ
2544 - 2562 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) หลักทรัพย์
2548 - 2561 ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้าง
2549 - 2560 ประธานประจำประเทศไทย บริษัท จาร์ดีน แมธีสัน(ประเทศไทย) การก่อสร้าง
2551 - 2559 คณะบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานศึกษา
2549 - 2559 ประธาน หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย บริการ
2557 - 2558 สมาชิกสภาฯ  สภาปฏิรูปแห่งชาติ ราชการ