คุณธัญยธรณ์ เพียรอภิธรรม

กรรมการ


Device

ชื่อ : คุณธัญยธรณ์  เพียรอภิธรรม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาตรี เลขานุการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 182/2564

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ)

- 0.02

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นภรรยาของนายวรพจน์ เพียรอภิธรรม
- เป็นมารดาของนางวสาวกุลจิรา เพียรอภิธรรม

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2539 - 2558 กรรมการบริษัท  บริษัท คอทโก้-เอสวี อีสเทอร์นสตีล ไพพ์ (ปัจจุบันคือ บริษัท ต.ชำนาญกิจ จำกัด) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์