คุณณรงศ์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ


Device

ชื่อ : คุณณรงศ์ชัย  ว่องธนะวิโมกษ์

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท  Information System Golden Gate University
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ University of Pittsburgh
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(2554)

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 131/2553

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ไดเมท(สยาม) จำกัด(มหาชน)  ผลิตและจำหน่ายสี
ปัจจุบัน กรรมการ  บริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด  คอมพิวเตอร์
ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สบายแคปปิตอล จำกัด สินเชื่อ
ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัทสบาย เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)  บริการธุรกรรมทางการเงิน
2563 - 2564  Senior Advisor บริษัท EY Advisory Corporation Service ที่ปรึกษา
2561 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด(มหาชน)  โรงแรม
2558 - 2561 ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และสิ่งก่อสร้าง
2549 - 2560 รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สายการบิน
2552 - 2558 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์และการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคาร