ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
คุณณรงศ์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณสาธิต สถีระศรินทร์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณสิทธิพร หาญญานันท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
คุณมาโนชณ์ ทะปะละ กรรมการ / Asst. CEO (Factory)
คุณสมเกียรติ ศักดิ์กิตติภูมิ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด
คุณถาวร อินธิแสง ผู้จัดการโรงงาน (ทุ่งครุ)
คุณวีระศักดิ์ คำรังสี ผู้จัดการโรงงาน (สาขาระยอง)
คุณสุนีย์ แก้วสุวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี