พาณิชย์เรียกเก็บ AD ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมในอัตราร้อยละ 2.38-310.74

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศผลการพิจารณาการทุ่มตลาดสินค้าหลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม ทั้งรีดร้อนและรีดเย็นที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม และไม่เป็นวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 508 มิลลิเมตร ภายใต้พิกัดอัตราศุลกากรประเภทที่ 7305.31.10.000 7306.11.10.000 7306.11.90.000 7306.21.00.000 7306.40.10.010 7306.40.10.020 7306.40.20.010 7306.40.20.020 7306.40.30.010 7306.40.30.020 7306.40.90.010 7306.40.90.020 7306.61.00.021 และ7306.61.00.022 รวม 14 พิกัด ที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีนไต้หวัน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในอัตราดังต่อไปนี้
1. สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐเกาหลี
(ก) ร้อยละ 11.96 ของราคา ซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก SeAH STEEL CORPORATION
(ข) ร้อยละ 51.53 ของราคา ซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น
2. สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร้อยละ 145.31 ของราคา ซีไอเอฟ
3. สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากไต้หวัน
(ก) ร้อยละ 12.29 ของราคา ซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก FROCH ENTERPRISE CO., LTD.
(ข) ร้อยละ 2.38 ของราคา ซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก YC INOX CO., LTD.
(ค) ร้อยละ 29.04 ของราคา ซีไอเอฟ สาหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น
4. สินค้าที่มีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ก) ร้อยละ 310.74 ของราคา ซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจาก SONHA INTERNATIONAL CORPORATION
(ข) ร้อยละ 310.74 ของราคา ซีไอเอฟ สําหรับสินค้าที่ผลิตจากรายอื่น
ที่มา http://iiu.isit.or.th/th/news/Content-2024.aspx

Share this Post