รับรางวัลชนะเลิศ Lean Management for Environment

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Lean Management for Enviroment ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐ ได้ดำเนินโครงการการติดตามและประเมินโรงงานด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึกภายใต้โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน Dow Chemical for Sustainable Industry(โครงการระยะที่ 2) ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกและฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการแก่องค์กร/หน่วยงานให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตและขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้วิธีค้นหาสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้นและจัดทำเป็นมาตรการแก้ไขลงมือปฎิบัติการติดตามประเมินผล ทบทวนการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสรุปและรายงานผลตามหลักดังกล่าวได้ รวมทั้งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกระดับและการผลักดันหน่วยงาน/องค์กรให้สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถเข้าเกณฑ์ขอรับฉลากด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านกระบวนการผลิตคุณภาพสินค้าและบริการได้ทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตลอดทั้งการโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงภายในองค์กรให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังได้คำปรึกษาแบบ Technical Coaching จากผู้เชี่ยวชาญโดยบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Lean Enviroment ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่