บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย MiT (Made in Thailand)

“คนไทยใช้ของไทย”

​บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด ภายใต้แบรนด์ CCM ได้รับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย MiT (Made in Thailand) ผลิตภัณฑ์: เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป รุ่น : เหล็กตัวซีมีขอบ ชั้นคุณภาพ SSCS 400 ชนิดไม่เคลือบสี การผลิตเหล็กรูปพรรณตัวซีคุณภาพสูงของคอทโก้ฯนั้น มาพร้อมกับมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการรับรองในระดับสากล โดยเป็นมาตรฐานที่รับรองในเรื่องที่แตกต่างกัน ซึ่งประกอบด้วย มอก.1228-2561 และ JIS G 3350-2005 : นิยมใช้สำหรับเหล็กท่อไลท์เกจ, ท่อเหล็ก โครงการต่างๆของภาครัฐและภาคเอกชน สามารถพิจารณาแบรนด์ CCM by COTCO ได้เลยค่ะ
Made in Thailand คืออะไรและทำไมต้องขอการรับรอง? การรับรองสินค้า Made in Thailand หรืออักษรย่อ MiT คือเอกสารรับรองหรือเครื่องหมายที่ ส.อ.ท. ออกให้แก่ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด โดยใช้แนวทางการคำนวณมูลค่าตามหลักการ ASEAN Content โดยปรับให้ตรงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนสินค้าผลิตในประเทศ ซึ่งต้องมีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบผลิตในประเทศอย่างน้อย 40%
จากการผลักดันของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจุดประกายให้เกิดการสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในสินค้าไทย และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศหันมาให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศนำไปสู่ มติ ครม.เห็นชอบให้แก้ไข ประกาศกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563)ดังนั้น สินค้าที่ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างในหมวด 7/1 จะต้องได้รับการรับรอง MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Share this Post