รับมอบโล่เกียรติคุณในโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก 2563

คุณสายฝน แสงดีแน่ ตัวแทนบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด เข้าร่วมเป็นผู้รับมอบโล่เกียรติคุณในการร่วมสนับสนุนโครงการการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม(BSC) ชั้น 1 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ
โดยโครงการครั้งนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์กรมหาชน) ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี ดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการยกระดับมาตรฐานอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมผลิต และแปรรูปเหล็กให้มีความเป็นมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย 4 อาชีพ ได้แก่ อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บตรง(ERW) อาชีพช่างม้วนท่อตะเข็บเกลียว(SSAW) อาชีพช่างขึ้นรูปทรงเปิด(Open Profile) และอาชีพช่างชุบสังกะสีจุ่มร้อน(Hot Dip Galvanizing)
ทั้งนี้ บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด เป็นเข้าร่วมร่างมาตรฐาน 4 หลักสูตร และได้ให้การสนับสนุนสถานที่ในการทดสอบภาคปฎิบัติ ซึ่งผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 ท่าน โดยมีพนักงานของเราเข้าร่วม 5 ท่านในแต่ละสาขาอาชีพ