PERSONNEL DEVELOPMENT

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน

เป้าหมายปี 2565 : ผ่านเกณฑ์การสอบคุณวิชาชีพ ERW จำนวน 20 คน
แนวทางการดำเนินงาน :

  • จัดหลักสูตรกาารเรียนรู้และพัฒนาสำหรับพนักงานที่มีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารศักยภาพสูงและผู้นำอย่างต่อเนื่อง
  • ปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย