CORPORATE GOVERNANCE

   เป้าหมายปี 2565

  • 100% ของพนักงานผ่านการอบรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติของบริษัท

แนวทางการดำเนินงาน

  • ดูแลโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีตั้งแต่ระดับคณะกรรมการจนถึงระดับปฏิบัติการ
  • ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งภายในองค์กรและกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้ระเบียบปฏิบัติของบริษัท ระเบียบปฏิบัติสำหรับคู่ค้า การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน อย่างรอบด้าน การบริหารความเสี่ยง ที่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ และการสร้างความเข้าใจและรับทราบโดยผ่านการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง