ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลักษณะงาน

1. ส่งเสริมการตลาดและการขาย และภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
2. ดูแล พัฒนาสร้างสรรค์งานในSocial Networkสร้าง Branding 
3. ออกแบบ Graphic Design สำหรับโฆษณาผ่านทาง Facebook และ Web Site 
4. ดูแลเว็บไซต์ และ ปรับปรุงอัพเดต ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
5. คิดวิเคราะห์วางแผนด้านการตลาด ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. จัดทำรายงานสรุปการทำงานของออนไลน์

คุณสมบัติ

1. ส่งเสริมการตลาดและการขาย และภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
2. ดูแล พัฒนาสร้างสรรค์งานในSocial Networkสร้าง Branding 
3. ออกแบบ Graphic Design สำหรับโฆษณาผ่านทาง Facebook และ Web Site 
4. ดูแลเว็บไซต์ และ ปรับปรุงอัพเดต ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
5. คิดวิเคราะห์วางแผนด้านการตลาด ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
7. จัดทำรายงานสรุปการทำงานของออนไลน์

ลักษณะงาน

1. ส่งเสริมการตลาดและการขาย และภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
2. ดูแล พัฒนาสร้างสรรค์งานในSocial Networkสร้าง Branding
3. ออกแบบ Graphic Design สำหรับโฆษณาผ่านทาง Facebook และ Web Site
4. ดูแลเว็บไซต์ และ ปรับปรุงอัพเดต ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
5. คิดวิเคราะห์วางแผนด้านการตลาด ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
7. จัดทำรายงานสรุปการทำงานของออนไลน์

คุณสมบัติ

1. ส่งเสริมการตลาดและการขาย และภาพลักษณ์ขององค์กร ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
2. ดูแล พัฒนาสร้างสรรค์งานในSocial Networkสร้าง Branding
3. ออกแบบ Graphic Design สำหรับโฆษณาผ่านทาง Facebook และ Web Site
4. ดูแลเว็บไซต์ และ ปรับปรุงอัพเดต ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
5. คิดวิเคราะห์วางแผนด้านการตลาด ค้นคว้าหาข้อมูลและช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
7. จัดทำรายงานสรุปการทำงานของออนไลน์

กรอกใบสมัคร ONLINE

บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด

COTCO METAL WORKS LIMITED
คำชี้แจ้งก่อนกรอกใบสมัคร :
ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วนเสร็จแล้วให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานแนบดังนี้ (วันนัดสัมภาษณ์)
  1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3รูป ถ่ายไม่เกิน 6เดือน
  2. สำเนาหลักฐานทางการศึกษาและใบแสดงรายละเอียดผลการศึกษา(พร้อมฉบับจริง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนามโนครัว
  4. สำเนาบัตรประชาชน
  5. หลักฐานการผ่านงาน หรือ หลักฐานอื่นๆ ที่สนุบสนุนในการสมัคร

ใบสมัครเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกประการ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :
ตำแหน่งที่สมัคร :
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :

สถานที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไปรษณีย์
โทร

สถานที่ปัจจุบัน

ที่อยู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไปรษณีย์
โทร

ประสบการณ์ในการการทำงาน (เริ่มต้นจากปัจจุบัน)

ผ่านการทำงานที่ บริษัท/หจก./หสน.
 
เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ไปรษณีย์
โทร
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
วันที่เข้าเริ่มทำงาน
 
ลักษณะ/หน้าที่ ของงานที่ทำโดยสรุป
 
ตำแหน่งเริ่มแรก
ตำแหน่งปัจจุบัน
ชื่อผู้บังคับบัญชา
บริษัทฯ สามารถสอบถามประวัติการทำงานของข้าพเจ้า
ได้ จาก
โทรศัพท์
ไม่ได้เพราะ
อัตราเงินเดือนเริ่มแรก
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน
ตำแหน่ง
เหตุผลในการลาออกจากงาน
 

ประวัติการศึกษา

ระดับ สถาบันการศึกษา จังหวัด/ประเทศ วุฒิการศึกษา วิชาเอก ปีที่สำเร็จ

สมาคม ชมรม

ชื่อสมาคม/ชมรมที่เป็นสมาชิกในปัจจุบัน โทรศัพท์ ตำแหน่ง/กิจกรรมที่ทำ

การฝึกอบรม/ฝึกงาน/การสัมมนา

ปี พ.ศ. ชื่อหลักสูตร ชื่อสถาบัน ระยะเวลา

ความสามารถพิเศษ

ระบุ ดี พอใช้ น้อย พิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์
ภาษาต่างประเทศ พูด อ่าน เขียน ภาษา นาทีละ ประเภท รุ่น ความสามารถพิเศษด้านอื่นๆ
 
งานอดิเรก

ประเภทของรถที่ขับขี่ได้

รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถบรรทุก
อื่นๆ

ประเภทที่มีรถเป็นของตนเอง

รถยนต์
รถจักรยานยนต์
 

ใบอนุญาตขับขี่

รถยนต์
 เลขที่ 
 วันอนุญาติ
 หมดอายุ
รถจักรยานยนต์
 เลขที่ 
 วันอนุญาติ
 หมดอายุ
รถบรรทุก
 เลขที่ 
 วันอนุญาติ
 หมดอายุ
รถอื่นๆ
 เลขที่ 
 วันอนุญาติ
 หมดอายุ
 
ประเภทงานที่ท่านสนใจ :
 
ข้าพเจ้าพร้อมจะเริ่มงาน วันที่
เดือน
พ.ศ.
 
ข้าพเจ้ายื่นใบสมัครโดยการแนะนำของ
ความสัมพันธ์
บุคคลในบริษัทฯ ที่ข้าพเจ้ารู้จักคุ้นเคย
ความสัมพันธ์
 
ท่านเคยเป็นผู้ต้องหาหรือคำพิพากษาในคดีอาญาหรือไม่
เคย ไม่เคย
ด้วยคดี
ท่านเคยล้มป่วยในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย ไม่เคย
ด้วยโรค
ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ ที่อยู่ที่ทำงาน โทรศัพท์ ตำแหน่ง
 
ผู้รับรองความประพฤติของข้าพเจ้าชื่อ
ความสัมพันธ์
 
ที่อยู่
 
ตำแหน่ง
เบอร์ติดต่อ

ขาพเจ้ารับรองว่า ข้อความทั้งหมดในใบสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการ หากมีข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้า ยินยอมรัว่า การว่าจ้างที่ตกลงเป็ยโมฆะหรือเป็นผลให้บริษัทฯ ยกเลิกการจ้างงานของข้าพเจ้าโดยไม่รับค่าชดเชยและไม่เรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 
ลงชื่อผู้สมัคร
วันที่/เดือน/พ.ศ.
 

 
Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.