รับรางวัลชนะเลิศ Lean Management for Environment

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Lean Management for Enviroment ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐ ได้ดำเนินโครงการการติดตามและประเมินโรงงานด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึก ภายใต้โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน Dow Chemical for Sustainable Industry (โครงการระยะที่ 2) ขึ้น 

              เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก และฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการแก่องค์กร/หน่วยงานให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตและขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้วิธีค้นหาสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดทำเป็นมาตรการแก้ไขลงมือปฎิบัติการติดตามประเมินผล ทบทวนการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสรุปและรายงานผลตามหลักดังกล่าวได้ รวมทั้งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกระดับ และการผลักดันหน่วยงาน/องค์กรให้สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถเข้าเกณฑ์ขอรับฉลากด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านกระบวนการผลิตคุณภาพสินค้าและบริการได้ทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตลอดทั้งการโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงภายในองค์กร ให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             รวมทั้งยังได้คำปรึกษาแบบ Technical Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Lean Enviroment ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.