รับรางวัลชนะเลิศ Lean Management for Environment

            เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Lean Management for Enviroment ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัดและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ไทย-สหรัฐ ได้ดำเนินโครงการการติดตามและประเมินโรงงานด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึก ภายใต้โครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน Dow Chemical for Sustainable Industry (โครงการระยะที่ 2) ขึ้น 

              เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก และฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการแก่องค์กร/หน่วยงานให้สามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิตและขั้นตอนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การใช้วิธีค้นหาสาเหตุหลักของปัญหาที่เกิดขึ้น และจัดทำเป็นมาตรการแก้ไขลงมือปฎิบัติการติดตามประเมินผล ทบทวนการปฎิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถสรุปและรายงานผลตามหลักดังกล่าวได้ รวมทั้งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากพนักงานทุกระดับ และการผลักดันหน่วยงาน/องค์กรให้สามารถพัฒนาตนเองจนสามารถเข้าเกณฑ์ขอรับฉลากด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านกระบวนการผลิตคุณภาพสินค้าและบริการได้ทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ตลอดทั้งการโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงภายในองค์กร ให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

             รวมทั้งยังได้คำปรึกษาแบบ Technical Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ โดยบริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Lean Enviroment ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

ร่วมใจสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ตามนโยบายของบริษัทคอทโก้ฯ (CCM)

พบกับสุดยอดคัมภีร์ MiT ใบรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในไทยกว่า 62 รายการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคอทโก้ฯ เข้ารับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น Together is Power ประจำปี 2564

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.