คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน

ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนวิชา EGIE 204 Manufacturing Processes สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวรรมอุตสาหการชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศีกษา 2558 ซึ่งเป็นวิชาที่แนะนำให้นักศึกษารู้จักกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ของนักศึกษา โดยการศึกษาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                     ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด มีความเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำประสบการณ์ไปใช้ในวิชาชีพวิศวกรรม จึงขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา จำนวน 58 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี อาจารย์กัญจน์ คณาธารทิพย์ เป็นผู้ดูแลนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.