โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

คุณนฤนารถ อัตตสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท COTCO รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584 โดยหัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ดำเนินการสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

มอบให้ในพิธีเปิดโครงการวิจัย ณ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

 

ย้อนกลับ

ข่าวสารล่าสุด

รับโล่ประกาศ Trusted Brand จากทางทีม Wazzadu

โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ. 2564 - 2584

พิธีสถาปนาเข้าดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำสมัยที่ 16

Copyright © 2019 All Rights Reserved. Cotco Metal Works Co.,Ltd.