TH EN
หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม ประธานกรรมการบริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558
บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558
รับรางวัลชนะเลิศ Lean Management for Enviroment
 บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Lean Enviroment ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด
โครงการสถานประกอบการและชุมชนไร้ยาเสพติด
สำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมกับ บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด จัดโครงการสถานประกอบการและชุมชนไร้ยาเสพติด
รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558

           

                       สำนักงานโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งได้เข้าให้คำปรึกษาด้านปรับปรุงด้าน โลจิสติกส์และซัพพลายเชน ของบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ในชื่อโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเพื่อเพิ่มการบริหารสินค้าคงคลังและลด Inventory เริ่มโครงการเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม และ ทางบริษัทเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558