TH EN
หน้าหลัก > การพัฒนาอย่างยั่งยืน > คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม ประธานกรรมการบริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558
บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส์ จำกัด รับรางวัลพัฒนาการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2558
รับรางวัลชนะเลิศ Lean Management for Enviroment
 บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ Lean Enviroment ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน
 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด
โครงการสถานประกอบการและชุมชนไร้ยาเสพติด
สำนักงานเขตทุ่งครุ ร่วมกับ บริษัทคอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด จัดโครงการสถานประกอบการและชุมชนไร้ยาเสพติด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน

                    ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนวิชา EGIE 204 Manufacturing Processes สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวรรมอุตสาหการชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศีกษา 2558 ซึ่งเป็นวิชาที่แนะนำให้นักศึกษารู้จักกระบวนการผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ของนักศึกษา โดยการศึกษาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                     ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด มีความเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำประสบการณ์ไปใช้ในวิชาชีพวิศวกรรม จึงขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษา จำนวน 58 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี อาจารย์กัญจน์ คณาธารทิพย์ เป็นผู้ดูแลนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน