วิสัยทัศน์ซีซีเอ็ม

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนําในการสร้างคุณภาพที่โดดเด่นอย่างมืออาชีพในอุตสาหกรรมท่อเหล็กและบริการสร้างเสริมความร่วมมือแก่ลูกค้าและผู้ลงทุนนำเสนอนวัตกรรมและสร้างคุณค่าเพื่อมุ่งสู้การเติบโตอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร

ตัวตนที่สำคัญอย่างหนึ่งของบริษัทฯ จนเกิดเป็นวัฒนธรรมภายในองค์กร คือ การวิเคราะห์กิจกรรม กระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยงทั้งระดับองค์กร, ระดับกระบวนการ มีระบบการตรวจติดตามคุณภาพและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง แนวทางที่ได้ประยุกต์ใช้ต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติ การเรียนรู้ และนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

  1. เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ
  2. มีแหล่งวัตถุดิบที่มั่นคงและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ
  3. พัฒนาระบบการวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ข้อมูลทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง (การวางแผนการผลิต การวางแผนการใช้วัตถุดิบ)
  4. พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การเพิ่มประสิทธิของกระบวนการผลิตและบริการให้ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  5. ใช้เทคโนโลยี สร้างความเชื่อมโยงในกระบวนการผลิต การรายงานผลแบบ Real-Time การติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการและลดต้นทุนกรผลิตอย่างต่อเนื่อง
  6. พัฒนาส่งเสริมความสามารถและการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อยกระดับความสามารถขององค์กรรวม