คุณสมเกียรติ ศักดิ์กิตติภูมิ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด


Device

ชื่อ : คุณสมเกียรติ ศักดิ์กิตติภูมิ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
2551 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก