คุณสุนีย์ แก้วสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี


Device

ชื่อ : คุณสุนีย์ แก้วสุวรรณ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(การบัญชี) ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก