คุณวีระศักดิ์ คำรังสี

ผู้จัดการโรงงาน (สาขาระยอง)


Device

ชื่อ : คุณวีระศักดิ์ คำรังสี

ตำแหน่ง : ผู้จัดการโรงงาน (สาขาระยอง) 

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคล ขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานผลิต 2 (ระยอง) บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2547 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท มิตรสตีล จำกัด ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2538 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ดอทโก้-เอสวี อีสเทอร์นสตีล ไพน์(ปัจจุบัน คือ บริษัท ต.ชำนาญกิจ จำกัด) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์