คุณกัณฐิญา ตันติปิฎก

กรรมการ / CFO


Device

ชื่อ : คุณกัณฐิญา  ตันติปิฎก

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

อายุ : 61 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 182/2564
- หลักสูตร CFO's Orientation Course for New IPOs

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท(ร้อยละ)

- 7.13

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นพี่สาวของนายวรพจน์ เพียรอภิธรรม

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2528 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด ผลิตหนังเทียมและแผ่นพลาสติกส์
2539 - 2558  กรรมการบริษัท  บริษัท คอทโก้-เอสวี อีสเทอร์นสตีล ไพพ์ (ปัจจุบันคือ บริษัท ต.ชำนาญกิจ จำกัด) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2530 - 2539 Deputy Managing Director บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด ศูนย์บริการเหล็ก