คุณอรวรรณ เพียรอภิธรรม

กรรมการ


Device

ชื่อ : คุณอรวรรณ เพียรอภิธรรม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 187/2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นน้องสาวของนายวรพจน์ เพียรอภิธรรม 

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
2535 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บริษัท อีสเทิร์นทเวนตี้โฟร์เซเว่น จำกัด สถานที่ออกกำลังกาย
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการบริษัท  บริษัท คอทโก้พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อสังหาริมทรัพย์