คุณกุลจิรา เพียรอภิธรรม

กรรมการ


Device

ชื่อ : คุณกุลจิรา  เพียรอภิธรรม

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

อายุ : 28 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Digital Marketing University of Southampton
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 182/2564

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของนายวรพจน์ เพียรอภิธรรม และนางธัญยธรณ์ เพียรอภิธรรม

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / Digital Marketing Manager บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2562 Senior Digital Marketing for Thai Airways บริษัท อินโนเวทีฟ มาร์เกตติ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  บริการ
2561 - 2562 Marketing  Social Media Marketing Freelance  บริการ
2559 - 2560 Marketing and Tenant Support Official บริษัท สุภัทรา เรียลเอสเตท จำกัด อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง