คุณสาธิต สถีระศรินทร์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ


Device

ชื่อ : คุณสาธิต  สถีระศรินทร์

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ : 59 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจและธุรกิจต่างประเทศ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 187/2564

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2557 - ปัจจุบัน  Associate Advisor  บริษัท ดีดีไอ-เอเชีย/แปซิฟิค อินเตอร์เนชั่นแนล,ลิมิเต็ด  พัฒนาบุคคล
2550 - 2557  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรตอนเทรดดิ้ง จำกัด ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น
2545 - 2550  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด  เครื่องดื่ม