คุณสิทธิพร หาญญานันท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ


Device

ชื่อ : คุณสิทธิพร  หาาญญานันท์

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ : 65 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจโรงแรม Oxford House School of Business

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร MINI MBA รุ่น 38 คณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่นที่ 187/2564

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร/ผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยู่เซ่งฮง  โรงแรม
2536 - 2538  รองผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด หยู่เซ่งฮง  โรงแรม
2531 - 2535 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ โรงแรมในเครือรอยัล  โรงแรม