คุณมาโนชณ์ ทะปะละ

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารโรงงาน


Device

ชื่อ : คุณมาโนชณ์  ทะปะละ

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารโรงงาน

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน ประเภทธุรกิจ
2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารโรงงาน บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก
2537 - 2563 ผู้จัดการโรงงาน  บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด(มหาชน) ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก