คุณมาโนชณ์ ทะปะละ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารโรงงาน
คุณสมเกียรติ ศักดิ์กิตติภูมิ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการขายและการตลาด
คุณถาวร อินธิแสง ผู้จัดการโรงงาน (ทุ่งครุ)
คุณวีระศักดิ์ คำรังสี ผู้จัดการโรงงาน (สาขาระยอง)
คุณสุนีย์ แก้วสุวรรณ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี