ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Date News Title Download
12 Apr 2023 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
12 Apr 2023 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
12 Apr 2023 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 Download
12 Apr 2023 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 Download
01 Mar 2022 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2564 (ตรวจสอบแล้ว) Download
18 Feb 2022 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (F45) (ตรวจสอบแล้ว) Download
18 Feb 2022 การเผยแพร่ ROADSHOW PRESENTATION บนเว็บไซต์ของบริษัท Download
25 Feb 2022 แจ้งการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29) ทางเว็บไซต์ของบริษัท Download