มอก.50-2548 และ มอก.50-2561 แตกต่างกันอย่างไร ?

มอก.50-2548

  • เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นตัดและแผ่นลูกฟูก
  • มาตรฐานทั่วไป
  • การตรวจรับรองระบบคุณภาพดำเนินการโดยจนท.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • การเก็บตัวอย่างทดสอบโดยจนท.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  • นำเข้าสินค้าได้โดยไม่ต้องแจ้งสมอ.

มอก.50-2561

  • เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วนแผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก
  • มาตรฐานบังคับ
  • การตรวจรับรองระบบคุณภาพดำเนินการโดย จนท.สมอ. หรือหน่วยตรวจ
  • ใบรับรองผลิตภัณฑ์ ออกโดยหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งตาม มาตรา 5
  • การนำเข้าต้องแจ้ง สมอ.