เปรียบเทียบชัด มอก.107-2533 และ มอก.107-2561แตกต่างกันอย่างไร?

“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หรือ มอก. หมายถึง ข้อกําหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ได้กําหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

 

มอก.107-2533 และ มอก.107-2561 เป็นตัวเดียวกันหรือไม่ ?

เนื่องจากมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จึงได้ทำการแก้ไขปรับปรุงยกเลิกมาตรฐานเดิมจาก มอก.107-2533 เป็นมาตรฐานใหม่ คือ มอก.107-2561 ข้อแตกต่างระหว่าง มอก.107-2533 และ มอก3107-2561

ชื่อเรียกมาตรฐาน 

มอก.107-2533 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง

มอก.107-2561 : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กำหนดท่อเหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างทั่วไป

การระบุขอบเขตของผลิตภัณฑ์

มอก.107-2533 : ระบุขอบเขตผลิตภัณฑ์ของท่อเหล็กกลม / ท่อเหล็กเหลี่ยม / ท่อเหล็กแบน โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน JIS

มอก.107-2561 : ระบุขอบเขตผลิตภัณฑ์แยกเป็น 3 ประเภทตามประเภทของหน้าตัด คือ ท่อเหล็กกลม / ท่อเหล็กเหลี่ยม / ท่อเหล็กแบน โดยแต่ละหน้าตัดอ้างอิงจากมาตรฐาน 3 ประเภท คือ JIS (Japanese Industrial Standard) ASTM A500 (American Standard) และ BS (British Standard)

การระบุชั้นคุณภาพ

แบ่งตามชั้นคุณภาพได้ 2 ชั้น คือ HS41 และ HS50

แบ่งตามชั้นคุณภาพได้ 5 ชั้น คือ STK 290, STK 400, STK 490, STK 500 และ STK 540