เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป VS. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เชื่อแน่นอนว่าเราน่าจะคุ้นเคยกับสัญลักษณ์นี้ หรืออย่างนี้อาจจะผ่านตามาบ้างจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ รอบตัวเรา แต่คุณทราบหรือไม่ว่า มันมีความแตกต่างกันอยู่ ทั้งเรื่องการใช้งานและผลบังคับทางกฎหมาย มอก.​ ย่อมาจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นสถาบันแห่งชาติ ซึ่งอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน จำนวน 2 แบบ คือ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป และเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป :

เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่สมอ.กำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นไว้แล้วซึ่งผู้ผลิตสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ (มาตรฐานทั่วไป) เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดในมาตรฐานและหลัก ประกันให้กับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ มีความปลอดภัยคุ้มค่า และเหมาะสมกับราคา เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้าง วัสดุสำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ :

เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดต่อเศรษฐกิจ และสังคมโดยส่วนรวม โดยกฎหมายบังคับผู้ผลิต ผู้นำเข้าและผู้ จำหน่ายจะต้องผลิต นำเข้าและจำหน่ายแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นไป ตามมาตรฐานแล้วเท่านั้น ซึ่งจะต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานบังคับติดแสดงไว้ทุกหน่วยเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วตามกฎหมาย เช่น ไม้ขีดไฟ สายไฟฟ้า บัลลาสต์ ผงซักฟอก ท่อพีวีซี ผลิตภัณฑ์เหล็ก ถังดับเพลิง ของเล่นเด็ก หมวกกันน๊อค เป็นต้น

ทั้งนี้ทั้งนั้น เรื่องมาตรฐานเป็นเรื่องแสนใกล้ตัว ซึ่งกำหนดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้งาน ทั้งนี้ผู้ผลิตเองสามารถยกมอก.เป็นแนวทางในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดอีกทั้งเพื่อให้ทุกคนได้บริโภทสินค้าที่ผ่านการรับรองว่ามีคุณภาพตามกำหนดมาตรฐาน ซึ่งนอกจากสินค้าเหล็กมอก.ยังครอบคลุมสินค้าอื่นๆที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เช่น อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ เป็นต้น นั้นทำให้เราทุกคนเองควรศึกษาเป็นความรู้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันนั้นเอง

Smart Tips : เคล็ดลับง่ายๆ ในการแยกระหว่างเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปและเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ นั้นคือ ให้สังเกตวงกลมครอบรอบนอก หากตัวเครื่องหมายมีวงรอบ คือเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ ในขณะเดียวกัน หากไม่มี นั้นคือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป