คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงาน

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด
ด้วยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดสอนวิชา EGIE 204 Manufacturing Processes สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวรรมอุตสาหการชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศีกษา 2558 ซึ่งเป็นวิชาที่แนะนำให้นักศึกษารู้จักกระบวนการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและความรู้ของนักศึกษาโดยการศึกษาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด มีความเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำประสบการณ์ไปใช้ในวิชาชีพวิศวกรรมจึงขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาจำนวน 58 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมี อาจารย์กัญจน์ คณาธารทิพย์ เป็นผู้ดูแลนำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน