โล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปีพ.ศ.2564-2584

คุณนฤนารถ อัตตสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัท COTCO รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กในสภาพอากาศจริง ระหว่าง ปี พ.ศ.2564-2584 โดยหัวหน้าโครงการวิจัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผู้มอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่าบริษัทฯเป็นองค์กรที่ดำเนินการสนับสนุนโครงการวิจัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มอบให้ในพิธีเปิดโครงการวิจัย ณ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563