Taxi Drop Lane

100 วินาที News Idea ตอน เพิ่มความแข็งแรงให้
โครงสร้างเหล็ก WIDE FLANGE ด้วย เหล็กแผ่นดา
จาก CCM by COTCO METAL WORKS

       วันนี้เราอยู่กันที่ โครงการ TAXI DROP LANE สนามบินดอนเมือง สนามบินที่มีการจราจรค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากแท็กซี่ที่เข้ามาส่งผู้โดยสารที่สนามบินดอนเมือง มีการชะลอรถเพื่อรอรับผู้โดยสาร ทาให้เกิดปัญหารถติดขัดอย่างหนักบริเวณหน้าชานชาลาขาออก บางครั้งเป็นสาเหตุทาให้ผู้โดยสารตกเครื่อง ไปเช็คอินไม่ทันเที่ยวบินอีกด้วย ทาให้ ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรือ ทอท. เล็งเห็นถึงปัญหาและเร่งแก้ไขโดยการสร้าง “TAXI DROP LANE” เพิ่มช่องจราจร จานวน 2 เลน สาหรับแท็กซี่โดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบริเวณด้านหน้าอาคาร 2 ขาออก มีหลังคาคลุมชานชาลา สาหรับผู้โดยสารลงจากแท็กซี่ยาว ประมาณ 200 เมตร
       ซึ่งทางโครงการได้เลือกใช้โครงสร้างเหล็ก WIDE FLANGE SS400 จาก CCM by COTCO METAL WORKS ซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายหลักที่สามารถออกแบบงานสถาปัตยกรรมได้หลากหลายเช่น ตัดโค้ง ทาโครงสร้างโปร่ง หรือทาส่วนยื่นได้มาก และสิ่งสาคัญที่ทาให้โครงการ TAXI DROP LANE แข็งแรงและสวยงามแบบนี้ อยู่ที่การต่อรอยเชื่อมด้วย เหล็กแผ่นดา SS400 จาก CCM by COTCO METAL WORKS ที่มีความเหนียวและสามารถตัดตามขนาดที่ต้องการได้ด้วยเครื่องจักรที่มีมาตรฐาน เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับโครงสร้างหลัก โดยคานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ใช้งาน TAXI DROP LANE ทุกคน เป็นหลัก
       สาเหตุที่ทางโครงการเลือกใช้เหล็ก WIDE FLANGE และเหล็กแผ่นดา จาก CCM by COTCO METAL WORKS นั้นเพราะ เหล็กมีคุณภาพดีได้มาตรฐานและสามารถออกแบบโครงสร้างให้มีช่วงเสาได้กว้างกว่าโครงสร้างระบบอื่น ใช้งานก่อสร้างในพื้นที่จากัดได้สะดวก ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะฝุ่น ลดระยะเวลาการก่อสร้างทาให้ลดภาระดอกเบี้ยของโครงการ สามารถเปิดใช้งานได้รวดเร็ว เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทุกคนในสนามบินดอนเมืองให้สะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
       หากท่านใดสนใจสินค้าเกี่ยวกับ เหล็ก จากแบรนด์ CCM by COTCO METAL WORKS สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.wazzadu.com ได้เลยครับ


Share this Post